Församlingsinstruktion

Församlinginstruktion

För Fjärås-Förlanda församling.
I församlingen/pastoratet finns 2 prästbefattningar: en kyrkoherde och 1 komminister samt 1 diakonbefattning.
Stiftsstyrelsen har beslutat att minst 1 komministerbefattning skall finnas i församlingen.
I församlingen finns 1 organistbefattning 100% och 1 kantorsbefattning 50%.

I församlingen finns följande kyrkor:
Fjärås kyrka
Förlanda kyrka
Tjolöholms slottskyrka (stiftelseägd)

Kyrkofullmäktiges godkännande, datum och paragraf: 2015-12-16 § 69
Kyrkoherdens godkännande, datum: 2015-11-30
Församlingsinstruktionen utfärdad av domkapitlet i Göteborgs stift;
datum och paragraf: 2016-01-21 § 25

Regler som domkapitlet får besluta om
1)Högmässa firas i Fjärås kyrka i princip varje söndag. Högmässa firas i Förlanda kyrka varannan söndag. Övriga huvudgudstjänster firas som högmässogudstjänst, familjegudstjänst eller familjemässa.
2)Domkapitlet har beslutat att minst en kyrkomusiker ska vara organist.
3)Konfirmandarbetet sker enligt Svenska kyrkans riktlinjer med undantaget att den s k sommarläsningen börjar när ungdomarna går i årskurs 7, för att om möjligt tidigare få med dem i församlingens gemenskap.

Omvärldsbeskrivning och analys
Fjärås-Förlada församling är en gemenskap i den allmänneliga kristna Kyrkan och en del av den evangelisk-lutherska Svenska kyrkan i Göteborgs stift och framträder lokalt i den söndagliga gudstjänsten i Fjärås och Förlanda kyrka men även i församlingens undervisning, diakoni och mission. Medlemmarna är döpta eller ”på väg till dopet”. Församlingens strävan är, att dessa använder Bibeln som Guds ord, ber, deltar i nattvarden samt utifrån detta söker gestalta det kristna livet.

Församlingen förvaltar uppdraget att vara folkkyrka (KO 6:e avd) genom öppenhet även mot tvivlare och sökare, för att om möjligt väcka och fördjupa deras tro samt inlemma och bevara dem i Kyrkans gemenskap.
Alltså: Vår församling är i första hand en levande organism, men har också en organisation. Vi tror, att även vår församling är ett Guds verk och ytterst beror av honom. Eftersom församlingen består av människor behövs en praktisk struktur med kyrkoordning, församlingsinstruktion och lokal administration.

Församlingens geografiska område är långsträckt – drygt 25 km – från havet i sydväst vid Tjolöholm till Ubbhult i nordost och till Åminnared i sydöst. Mitt i församlingen ligger sjön Lygnern. Cirka hälften av församlingsmedlemmarna bor i Fjärås centrum, relativt nära Fjärås kyrka och församlingshem. Andra tätorter finns i Hjälm och runt Fjärås station. Runt Förlanda kyrka finns en mindre ”ekoby” anlagd i början av 1990-talet. Antalet kyrkomedlemmar var 2014-12-31 4678 (74,6% av befolkningen i församlingen).

Församlingen präglas fortfarande av en levande landsbygd. Ytterst få är numera sysselsatta på heltid i jordbruk. De flesta i arbetsför ålder pendlar till arbeten i Kungsbacka och Göteborg. De största arbetsplatserna inom församlingen är Bräckaskolan, Smedingeskolan och Måhaga servicehus. I samhället vid Fjärås station finns några mindre industrier och verkstäder.
Nybyggnation planeras i större utsträckning endast i Fjärås centrum.
Antalet fritidshus i församlingen är få. Antalet dagturister är många framför allt i Tjolöholmsområdet, Fjärås bräcka och i Äskhults by. Antalet invandrare är litet, men ett asylboende finns inom församlingen, liksom ett planerat boende för ensamkommande flyktingbarn. Andra trossamfund har ingen verksamhet inom församlingen. Dock finns en ”fri gemenskap” med oklar struktur.
Några bibelord om vad församlingen är: En kropp med många lemmar (Rom 12:4 ff), en vinstock med många grenar (Joh 15:1 ff) och en byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus själv till hörnsten (Ef 2:20 ff).

Nära Jesus – nära varandra

Pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift

1. Gudstjänst
Sön- och helgdagar – men även vissa andra dagar – firas gudstjänst. Deltagandet i gudstjänsten är en förutsättning för församlings liv och arbete. ”Alla i församlingen är kallade att delta i gudstjänsten” (KO 17 kap, inledningen). Församlingens framtid står och faller med gudstjänsten. Framför allt i söndagens gudstjänst erbjuds församlingen kraft till kristen tro och handling.
Högmässa firas i Fjärås kyrka i princip varje vecka. Högmässa firas i Förlanda kyrka varannan söndag. Övriga huvudgudstjänster firas som högmässogudstjänst, familjegudstjänst eller familjemässa samt enl följande:
Minst en gång per år ordnas för inspiration och stärkande av gemenskapen i församlingen en kyrkhelg, sammanlyst högmässa med om möjligt inbjuden gästpredikant.
Långfredag firas huvudgudstjänsten som långfredagsgudstjänst, Alla själars dag som minnesgudstjänst, Kristi himmelsfärdsdag om möjligt som friluftsgudstjänst på Fjärås Bräcka och i anslutning till Äskhults by.

Sammanlysning sker i princip bara för söndagen efter Jul och söndagen efter Nyår, växelvis mellan de båda kyrkorna.

Under några av sommarens söndagar hänvisas församlingen till huvudgudstjänst i Fjärås kyrka. I Förlanda firas dessa söndagar som utökad musikgudstjänst om kvällen. Detta för att under några sommarsöndagar bredda möjligheten till olika former av gudstjänst.

I Måhaga servicehus anordnas gudstjänst varannan vecka – varannan gång med nattvard. Andakt firas med diakon de mellanliggande veckorna.
I Fjärås kyrka finns schemalagda gudstjänstgrupper bestående av präst, kyrkvärd och lekmän, som förbereder en och en halv vecka före söndagens gudstjänst dess utformning mm.
I vårt gudstjänstutbud eftersträvas variation genom bl a lekmannamedverkan om möjligt vid t ex procession, textläsningar, förbön, kollektupptagning med håvgång. Lekmän med anknytning till kollektändamålet pålyser om möjligt kollekten. Kör- och eller solosång med medverkan av olika musikinstrument uppmuntras. Extra musikalisk medverkan eftersträvas vid varje gudstjänst. Konfirmander och ungdomar stimuleras att deltaga med sång, drama etc.

Gemenskapen från gudstjänsten fortsätter och stärks bland annat genom kyrkkaffe.
Som särskilda gudstjänster anordnas bland annat kvällsmässa varje vecka i Fjärås kyrka.

I Förlanda kyrka tjänstgör ett stort antal kyrkvärdar och textläsare samt frivilliga i den gemensamma gudstjänsten. Gemenskapen från gudstjänsten fortsätter och stärks bla genom kyrkkaffe, särskilt efter familjegudstjänster och vid vissa andra tillfällen. Sommartid erbjuds kyrkkaffe på kyrkbacken om vädret tillåter.
Som särskilda gudstjänster anordnas passionspredikan under fastan.

Efter samråd med våra skolor och förskolor erbjuds samlingar för barn och unga, särskilt vid de större helgerna.
Av särskild upprättad doppastoral framgår, att dopet helst sker i söndagens huvudgudstjänst, eftersom det bland annat innebär ett upptagande i den lokala församlingen. I andra hand erbjuds möjligheten till dop vid särskild dopgudstjänst en lördag i månaden.
Styrkan i våra gudstjänster är: Troheten gentemot Guds ord, uthållighet och relativt många gudstjänstdeltagare.
Några visioner: Mer Ande och liv. Gudstjänster förberedda genom bön och gemensam planering av tjänstgörande personal och lekmän. Enkel och tydlig förkunnelse, gemenskap, tillfällen till tystnad, bön och meditation. Syftet är att gudstjänsten skall innehålla trygghet genom igenkännande och öppenhet genom variation. Anställda och förtroendevalda har ett särskilt ansvar för övriga i församlingen genom aktivt deltagande i gudstjänsten.
Genom väl förberedda gudstjänster hoppas vi att med Guds Andes hjälp kunna medverka till att behålla och befästa församlingens medlemmar i tron. Ett bibelord om gudstjänsten: Han (Jesus) kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade (Luk 4:16). De (troende) deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. (Apg 2:42).

2. Undervisning
Genom framför allt förkunnelsen vid gudstjänsterna får församlingen sin grundläggande undervisning. Genom textutläggningen hålls bibelordet levande. Förkunnelsen förutsätts vara bibliskt förankrad, personlig men ändå ”generell” och anpassad efter gudstjänstdeltagarna så att om möjligt alla både stora och små, vana och ovana gudstjänstdeltagare, får med sig något hem till uppmuntran, tröst, varning och förmaning. Särskilt betonas bönens betydelse och glädjen över att vara kristen.
Övrig undervisning sker i församlingens vardagsarbete, där särskilt konfirmandundervisningen prioriteras. Konfirmandarbetet sker enligt Svenska kyrkans riktlinjer med undantaget att den s k sommarläsningen, börjar när ungdomarna går i årskurs 7 för att om möjligt tidigare få med dem i församlingens gemenskap.
Vid samlingar med barn och ungdom ingår ett undervisande moment. I Fjärås kyrka erbjuds barnsamling under predikan. De olika barngrupperna i församlingen är prioriterade genom personalinsatser och i budget. Bibelgrupper, både dagtid och kvällstid, samlas regelbundet. Församlingsaftnar och övriga samlingar t ex soppluncher och skolsamlingar ger möjlighet till undervisning i vitt skilda ämnen.
Sångens och musikens förmåga att förmedla ett kristet budskap observeras och används. Församlingsblad produceras och sänds ut fyra gånger per år. Där ges möjlighet till information och undervisning om vad som sker och vad som är viktigt i församlingen. Hemsida finns och byggs ut, liksom församlingens närvaro på aktuella sociala medier.
Inför dop, vigsel och begravning erbjuds information och stöd genom samtal med tjänstgörande präst, i hemmet eller i kyrkan.
Några visioner: Församlingsmedlemmar som ber, samtalar och delar troserfarenheter med varandra hemma och i andra sammanhang.
Ett bibelord om undervisning: Jesus sade: Lär dem att hålla alla de bud jag har gett er, Matt 28:20.

3. Diakoni
Diakoni är ”tjänande” och en uppgift, lika väl för dem med särskild kallelse att vara diakoner, som för övriga i församlingen.
Diakonen har diakonin som sitt speciella ämbetsansvar med kallelsen från Gud att vara tjänare. Övriga deltar i diakonin efter sin kallelse och med sina gåvor, där det betonas att var och en är viktig.
Församlingens diakoni kommer till uttryck genom bl a hembesök, stöd till utsatta personer, ”leva vidare-grupper”, samtal och praktiskt arbete, t ex hembesök till alla nyinflyttade.

I församlingens undervisning betonas att var och en har ett diakonalt ansvar där han/hon bor eller vistas. Dock kan konstateras, att det ofta redan finns ett ansvarstagande, särskilt i landsbygdsdelen av vår församling, där man stöder och hjälper varandra och särskilt dem som är ensamma eller sjuka.
I Måhaga äldreboende anordnas gemenskapsträff med bl a andakt och samtal var annan vecka, samt regelbundna besök av präst/diakon. Lekmän hjälper till i servicehuset och medverkar vid gemenskapsträffarna och med besök.
För dem i vår församling som önskar söndagens gudstjänst inspelad på cd-skiva sker kopiering. Distribution sker genom post eller hembesök. Församlingens gudstjänster läggs regelbundet upp som pod filer på hemsidan. Kyrkskjuts anordnas av frivilliga efter anmälan till expeditionen.
Gamla, sjuka eller andra som är förhindrade att delta i församlingens gudstjänster erbjuds möjlighet till sjukkommunion, hembesök eller besök på sjukhus genom präster och diakonipersonal. Besöken ger även möjlighet att lyssna in församlingsmedlemmarnas särskilda behov och möjlighet att hjälpa ensamma, sjuka och andra.
Några visioner: Församlingsmedlemmarna uppmuntras till besökstjänst. Församlingen blir en extra resurs bland t ex skolelever och ensamma. Församlingsmedlemmars intresse att göra praktiska insatser tillvaratas. Anställda och lekmän håller kontakt med och besöker regelbundet våra skolor, särskilt högstadiet.
Ett bibelord om diakonin: ”Därför ber jag er, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud” (Rom 12:1).

4. Mission
Missionen är kyrkans och församlingens sätt att leva.
Missionsperspektivet både på hemmaplan (a) och ute i världen (b) behöver aktualiseras i de flesta sammanhang. Vårt samhälle har blivit allt mer pluralistiskt med högt ställda krav som pressar människor. Angelägenheten bland församlingens medlemmar att ”överföra tro” avtar och de som ”har hjärta” för missionen blir allt färre. God diakoni är mission. God mission är diakoni.
a) Mission på hemmaplan (evangelisation) blir alltmer viktig, då det sett i ett längre tidsperspektiv hela tiden sker en smygande avkristning. Detta märks i gudstjänststatistiken, i kollektgivandet, i medvetandet om vad kristen tro är och på många andra sätt.
Varje kristen har kallelsen att på något sätt vara missionär. Eftersom vi många gånger är dåliga på att dela med oss av vår kristna tro behöver vi hjälp att missionera.
Församlingens närvaro och medverkan i skola – på raster och vid lektioner – och på fritidsgård (gärna genom församlingens ”Kyrkans Unga”) är både diakoni och mission och ger resultat.
Sommarkyrka anordnas i Tjolöholms kyrka med ungdom under fem veckor.
b) Vi har var för sig och tillsammans ett ansvar för missionen ute i världen. Av församlingen utsedda ombud (Svenska kyrkans internationella arbete, SKUT) aktualiserar tillsammans med församlingens anställda, missionen vid olika tillfällen. Sakeusborden förnyas hela året, men med särskilt satsning kring jul.

Några visioner: En evangelisttjänst för kortare eller längre tid. Vid anställningar och vid ledarrekrytering framhålls frimodigheten och viljan att missionera och att ställa människor inför en avgörelse.
Två bibelord om mission: Jesus sade: Gå därför ut och gör alla människor till lärjungar (Matt 28:19). Aposteln Petrus skriver: Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp (1 Petr 3:15).

Församlingens verksamhet på teckenspråk och andra språk
För verksamhet på teckenspråk hänvisar vi till stiftets resurser. För verksamhet på samiska hänvisar vi till stiftkansliet. För finskspråkig verksamhet hänvisar vi till Domkyrkoförsamlingens finskspråkiga prästtjänst. Vi informerar om detta i församlingsbladet.

Ekumenik
Vår församling deltar i det lokala ekumeniska arbetet i kommunen genom deltagande i och planering i Kungsbacka Kristna Samrådsforum. Tjolöholms kyrka är efter beslut av ägaren Stiftelsen Tjolöholm/Kungsbacka kommun en ekumenisk kyrka. Fjärås församling har åtagit sig att samordna gudstjänsterna i kyrkan.

Jourhavande präst
Församlingens präster tjänstgör för närvarande ej i Jourhavande präst. Arbetsbelastningen för kyrkoherden samt komministertjänstens föräldraledighet om 20% möjliggör för närvarande inte deltagande i den viktiga tjänsten som Jourhavande präst.

Ändring av församlingsinstruktionen
Regler för ändring av denna församlingsinstruktion anges i KO kapitel 57, § 6. När ny mandatperiod för kyrkorådet inträder och när ny kyrkoherde tillträder prövas om det finns behov av förändring.

Barnkonsekvensanalys
Vi har i utarbetandet av denna församlingsinstruktion sett till barnens bidrag, behov och framtid. Vi tänker in barnen i planeringen av verksamheten genom att:
• Barnen inte ska få mindre resurser eller sämre förutsättningar än andra.
• Barnens särskilda behov av trygghet, kontinuitet och närhet tillgodoses genom bla stor personaltäthet och fler frivilliga.
• Alla gudstjänster och all verksamhet inkluderar barnen i såväl planering som genomförande.
• Att utsatta, ensamma, missbrukande och på annat sätt sköra barn får en särskild uppmärksamhet i församlingens diakonala satsning.
• I vår omfattande barn –och ungdomsverksamhet uppmärksammans barn/ungdomar med särskilda behov. Verksamheten ser till individen.
• Att församlingens resurser används långsiktigt och uthålligt såväl när det gäller miljö och hållbarhet som ekonomi.