Information om gravplatser, regelverk, gravrätter mm

Sidans innehåll:
Gravskick
Att ansvara för en grav
Gravrätt – ett uppdrag med rättigheter och skyldigheter
Gravstenar – montering och kontroll

På Fjärås kyrkogård har vi följande gravskick:

Kistgravplatser: Här får anhöriga närvara vid gravsättningen. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravanordning och skötsel, möjlighet att teckna gravskötselavtal finns, se prislista .  Plats finns för enskild utsmyckning.

Urngravplatser: Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravanordning och skötsel, möjlighet att teckna gravskötselavtal finns, se prislista. Plats finns för enskild utsmyckning

Minneslund: är ett anonymt gravskick, anhöriga får inte vara med vid gravsättningen. Gravsättning sker under tjälfri del av året. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för gravanordning och skötsel. Allmän plats finns för utsmyckning (lösa blommor respektive ljus beroende på årstid).

Askgravplatser: Anhöriga får vara med vid gravsättningen. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för gravanordning och skötsel men anhöriga får tända ljus och sätta dit snittblommor. Namn på gravsatta finns på sten där respektive aska finns.  Här tillkommer en engångskostnad för bla  namnbricka och skötsel i 25 år då detta inte ingår i begravningsavgiften, se prislista under gravskötsel.

På Förlanda kyrkogård har vi följande gravskick: Kistgravplatser, urngravplatser och en askgravplats.

Gravanordning = Sten, ev ram och blomlister m.m.

Att ansvara för en grav

En person som var folkbokförd i Sverige innan den avled, har rätt att få begravas på en av våra allmänna begravningsplatser. En anhörig brukar få ansvaret för graven. Den personen kallas för gravrättsinnehavare.

Gravrätten, som gäller alla som var folkbokförda i Sverige när de avled, varar i 25 år med möjlighet till förlängning, i dagsläget med 15 år i taget. Den förutsätter att det finns anhöriga som blir gravrättsinnehavare. Om det inte finns några anhöriga är det andra regler som gäller.

Det kostar inget att få en grav, utan det bekostas av begravningsavgiften, som är en del av skatten (undantag askgravplats, se info)
Dödsboet till den avlidne anmäler till begravningshuvudmannen (Fjärås-Förlanda församling) vem eller vilka som ska vara gravrättsinnehavare. Det ska göras inom sex månader efter dödsfallet.
Om en gravrättsinnehavare avlider, överlåts uppdraget till
en släkting eller annan person med nära anknytning till den tidigare avlidne
släktingar eller personer med nära anknytning till en annan person som har gravsatts i samma grav

Gravrätt – ett uppdrag med rättigheter och skyldigheter

Det går att vara gravrättsinnehavare till gravplatser med full eller begränsad gravrätt – det beror på vilket slags grav det är.
Full gravrätt: kistgravplats eller urngravplats
Begränsad gravrätt: askgravplats
Ingen gravrätt: minneslund

Full gravrätt
Gravrättsinnehavare till gravplats med full gravrätt har rätt att
bestämma hur gravanordningen, till exempel gravstenen, ska se ut och
bestämma vem som ska gravsättas inom gravplatsen.
I de flesta fall har gravrättsinnehavaren också rätt att gravsättas i den grav han eller hon var innehavare till. Gravrättsinnehavaren är skyldig att
se till att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Är gravplatsen uppenbart vanvårdad kan begravningshuvudmannen besluta att gravrätten är förverkad. Då går gravrätten tillbaka till huvudmannen. (Läs mer under rubriken Gravstenen.)

Begränsad gravrätt
Om du är gravrättsinnehavare till en gravplats med begränsad gravrätt får du bestämma vem som ska gravsättas inom gravplatsen. Men du har inte rätt att bestämma hur gravanordningen ska se ut eller hur gravplatsen ska utsmyckas och ordnas. Det beslutar begravningshuvudmannen om.

Ta hjälp med skötseln
Du som är gravrättsinnehavare kan ofta få hjälp att sköta gravplatsen. Då tecknar du ett avtal om skötseln med huvudmannen. Det betyder att huvudmannen sköter om gravplatsen i ditt ställe. Här kan du läsa mer om gravskötselavtal.

Dödsboet står för kostnader

Dödsboet står för alla kostnader som inte ingår i begravningsavgiften. Om dödsboet saknar pengar kan kommunens socialförvaltning gå in och täcka vissa kostnader. 

Gravstenar – montering och kontroll

En gravsten måste vara säkert monterad och får inte utgöra en säkerhetsrisk för besökare eller anställda. Varje år kontrollerar därför huvudmannen gravstenarna på en gravplats.
Om en gravsten utgör en risk, blir gravrättsinnehavaren informerad om det. Gravrättsinnehavaren måste åtgärda gravstenen, eftersom det är hens egendom. Under tiden kan begravnings-huvudmannen lägga gravstenen ned.
Det är viktigt att gravstenen monteras om, ifall det finns behov av det. Annars kan den bedömas som vanvårdad. Det kan bero på att stenen står med stöttor en längre tid eller att gravstenen ligger ned på ett ovårdat sätt.

Delat ansvar för gravstenen
Begravningslagen beskriver vem som har vilket ansvar för gravstenen.

Gravrättsinnehavarens ansvar: Att tillse gravstenen är korrekt monterad

Huvudmannens ansvar: Att utföra kontroller så att kyrkogården är en säker plats att vistas på samt godkänna gravrättsinnehavarens gravstensritning (visar hur gravstenen ska se ut) utifrån hur gravkvarteret är utformat. Gravstenen ska inte heller strida mot god gravkultur.

Gravstensfirmans ansvar: Att se till att stenen monteras säkert.

Kontakta de ansvariga om du är missnöjd

Om du som är gravrättsinnehavare är missnöjd med monteringen av en gravsten, kan du kontakta stenfirman.
Om du är missnöjd med ett beslut om gravstenen, kan du kontakta begravningshuvudmannen eller överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.